Stavební společnost JK, spol. s r.o.

Mobil

+420 724 744 333

WhatsApp

+420 724 744 333

Email

jankulhanek@spol-jk.cz

Adresa

Benešovská 1466/35a, Děčín, 405 02, areál Armex

Mobil

+420 724 744 333

WhatsApp

+420 724 744 333

Email

jankulhanek@spol-jk.cz

Adresa

Benešovská 1466/35a, Děčín, 405 02, areál Armex

Stavební dozor

Technický dozor investora (objednatele, stavebníka)

Naši odborní pracovníci vykonávající práci technického dozoru mají dlouholété zkušenosti v oboru pozemních staveb a též zkušenosti s vedením staveb dozorovaného charakteru.

Jednotlivé úkony „TDI“

 • Kontrola položkového rozpočtu
 • Účast na kontrolních dnech
 • Jednání s projektantem, investorem a zhotovitelem
 • Přebírání konstrukcí před jejich zakrytím a následným pokračováním
 • Provádění kontroly zápisů ve stavebním deníku
 • Kontrola a odsouhlasení soupisů provedených prací jako podklad pro fakturaci zhotovitele
 • Kontrola dodržování technologických předpisů a postupů
 • Přebírání dílčích částí díla i díla jako celku
 • Kontrola a odsouhlasení změnových listů
 • Kontrola vad a nedodělků z předávacího protokolu díla
 • Závěrečná archivace listů ze stavebního deníku a dokladů od dodavatele stavby

Autorský dozor

Vedení stavby podle schválené projektové dokumentace sleduje autorský dozor – AD. Jedná se o projektanta stavby, který kontroluje dodržení podmínek projektu. Naše společnosti si provádí autorský dozor projektů vytvořených naší společností.

Stavební dozor

Jako stavební dozor se ve stavebním zákoně označuje kontrola provádění stavebních prací. V běžném jazyce se tak označuje také osoba provozující tuto činnost pro stavebníka, který staví svépomocí. Tento dozor je veden zejména z důvodů zajištění stavby dle projektové dokumentace a dle platných předpisů a norem. Smyslem této činnosti je zajištění správného a bezpečného provádění prací. Dle stavebního zákona jde vždy o kontrolní, (dozorovou činnost), kterou provádí jednak stavební úřad v průběhu realizace a užívání stavby, jednak osoba, kterou je povinen pro svou stavbu zajistit stavebník, provádějící stavbu svépomocí, pokud sám nesplňuje kvalifikační požadavky stavebního zákona.
I tuto činnost je naše společnost schopna zajistit.